ADDRESS : 148 block 7 lot Namdong-gongdan, 712-14 Gojan-dong, NamdongGu, Incheon,Korea
TEL : 82-032-813-4374
FAX : 82-032-714-3476